Trách Nhiệm Cộng Đồng

Là một công ty sản xuất thực phẩm, vấn đề SVS quan tâm hàng đầu là ý thức trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và xã hội. Vì vậy, SVS luôn sử dụng nguồn tài nguyên theo cách bền vững và góp phần xây dựng xã hội cùng phát triển theo sự phát triển của Công ty.